Research

Monday, 21 June 2021

Research Lines

Inorganic Nanoparticles

ICREA Prof. Víctor F. Puntes

 • Design and development of synthetic strategies for the production of complex nanoparticles
 • Surface functionalisation of nanoparticles with specific relevant (bio)molecules
 • Study of their physicochemical and fundamental properties and reactivity
 • Applicability of inorganic nanoparticles in biomedicine, energy harvesting and catalysis

Novel Energy-Oriented Materials

CSIC Prof. Pedro Gómez-Romero

 • Hybrid electrode materials for supercapacitors and hybrid energy storage devices
 • Nanocarbons (graphenes, nanopipes, porous nanocarbons) for batteries and supercapacitors
 • Nanofluids/Nanopastes for thermal and electrochemical applications
 • Harvestorage materials and devices
 • Graphene production and development of secondary products (nanofluids, composites, inks, etc.) for application in energy storage

Nanostructured Functional Materials

CSIC Prof. Daniel Ruiz-Molina

 • Nanoscale functional polymers for health and social welfare
  • Catechol-based polymers for functional coatings and drug delivery systems
  • Engineering polymers for optimal micro/nanoencapsulation
  • Coordination polymers for therapy and clinical imaging
 • Chromogenic and emissive materials for energy efficient devices
 • Energy-efficient nanomaterials
 • Hybrid molecular devices: 2D coordination polymers, and active molecular nanostructures on surfaces

Nanostructured Materials for Photovoltaic Energy

CSIC Prof. Mónica Lira-Cantú

 • Photovoltaics: next-generation thin film, organic, hybrid, dye-sensitised, halide perovskite and all-oxide solar cells
 • Synthesis of nanomaterials by low-cost, low-temperature and green solution processing methods
 • Solution processing methods for the fabrication of solar cells and printed electronics
 • Degradation studies of the stability of solar cells following ISOS protocols
 • Semiconductor oxides for energy, ICT applications and printed electronics
 • Self-powered transparent, flexible electronic and optoelectronic devices

Advanced Electron Nanoscopy

ICREA Prof. Jordi Arbiol

 • Exploring the limits of physical resolution in advanced electron microscopy and related spectroscopies down to the atomic scale
 • Understanding the behaviour of materials at the nano and atomic scales, from their growth mechanisms to their physical and chemical properties
 • Design and study of new nanostructures for energy applications at the atomic scale, including the development of in-situ and in-operando TEM experiments to understand the physical and chemical phenomena underlying energy generation
 • Analysis of the strain, relaxation and growth mechanisms in semiconductor/superconductor nanowire-based hybrid heterostructures for quantum technologies
 • Development of automated methodologies based on AI (Machine/Deep Learning) for data analysis, data treatment and 3D atomic modelling

Atomic Manipulation and Spectroscopy

ICREA Prof. Aitor Mugarza

 • Graphene nanostructures
 • Rashba alloys and topological insulators
 • Metal-organic hybrid interfaces

Wednesday, 23 January 2019

FEDER funds

European Regional Development Fund (ERDF) European Regional Development Fund (ERDF)

The European Regional Development Fund (ERDF) aims to strengthen economic and social cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions.

The following projects have received funding under the different ERDF programmes:

PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020

PROJECTES COOPERATIUS – METCAM-FIB

Title: Microscopi Electrònic de Transmissió amb Correctors d'Aberracions Monocromat i Feix d'Ions Focalitzat (METCAM-FIB).
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
Call: RESOLUCIÓ EMC/337/2019, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides (ref. BDNS 439727).
Ref.: IU16-014206
Import total subvencionable: 4.098.000 €
Ajut FEDER: 2.049.000 €
Description: El desenvolupament de la microscòpia electrònica de transmissió (amb correcció d'aberracions) ha obert la porta a la resolució atòmica i, en conseqüència, a una nova dimensió en la recerca de les estructures moleculars, tant biològiques com de materials. L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'una plataforma de microscòpia electrònica (EM) al Sincrotró ALBA-CELLS, amb l'adquisició i posada en funcionament d'equips avançats de microscòpia electrònica i preparació de mostres. Aquest tipus d'eines de caracterització avançades són del tot necessàries de cara al teixit tant de recerca com industrial que envolta la infraestructura. METCAM-FIB es basa i reforça la sinèrgia i col·laboració de diferents institucions de recerca catalanes. El consorci que ho proposa inclou 2 centres de recerca Severo Ochoa, l'ICN2 i l'ICMAB-CSIC, i compta amb la implicació del CSIC, així com del campus d'excel·lència de la UAB i el sincrotró ALBA. Altrament, el BIST col·labora en el projecte a través d'una contribució directa i finalista com a entitat privada, i grups de recerca de diversos dels seus centres com l'ICIQ i l'ICFO, recolzen el projecte. També Microsoft com a líder industrial en computació farà una aportació de mecenatge al projecte. La infraestructura s'instal·larà en els espais del Sincrotró ALBA-CELLS, i tindria un caràcter obert a qualsevol institució, tal i com ja es gestionen altres línies del Sincrotró. Es preveu en primer lloc instal·lar un Microscopi Electrònic de Transmissió amb Correctors d'Aberracions Monocromat (METCAM) a la plataforma de microscòpia electrònica que s'està gestant al sincrotró ALBA, i d'un Focus Ion Beam (FIB) per a la preparació de mostres avançada a la plataforma de preparació de mostres que ja té l'ICN2 en col·laboració amb l'ICMAB-CSIC.

European Regional Development Fund (ERDF) GEN CAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca
RIS3CAT - INDÚSTRIES DEL FUTUR

Title: Planta Pilot de Peces Plàstiques amb Superficies Funcionals Avançades (PLASTFUN)
OT: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Convocatòria per a l'any 2016 per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Ref.: COMRDI16-1-0018-07
Web: http://www.accio.gencat.cat/es/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/comunitats-ris3cat/

European Regional Development Fund (ERDF) GEN CAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca
INFRAESTRUCTURES

Title: Laboratori d'ambient controlat per processos de nanofabricació
OT: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Projectes singulars institucionals per a infraestructures R+D
Ref.: 2015 FEDER/S-16

European Regional Development Fund (ERDF) GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca
AGRUPACIONS EN TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS DE LA RECERCA

Title: Comunitat Emergent del Grafè a Catalunya (GraphCAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca (RESOLUCIÓ EMC/2214/2018, de 7 de setembre, ref. BDNS 416159)
Ref.: 001-P-001702
Web: graphcat.cat

European Regional Development Fund (ERDF) GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca

Title: Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUMCAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.
Ref.: 001-P-001644

European Regional Development Fund (ERDF) GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca
LLAVOR

Title: Membranes aïllables basades en catecol per a regeneració de teixits: El cas de l'osteoartritis (TIRECAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) per a l'any 2019
Ref.: 2019 LLAV 00074 (RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig)

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)
GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca

Title: Nanopartícules híbrides fotoactives-multiresposta com a marcadors d'antifalsificació imprimibles (NANOINKS)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) per a l'any 2019
Ref.: 2019 LLAV 00073 (RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig)

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)
GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca

Title: FLEXOFABRIC
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement per a l'any 2016 (Llavor i Producte)
Ref.: 2016-LLAV-00050

European Regional Development Fund (ERDF) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
INNOVADORS

Title: Nova generació de materials cromogènics per vidres intel·ligents (NIRGLASS)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) (RESOLUCIÓ EMC/2038/2019, de 18 de juliol, ref. BDNS 467325)
Ref.: 2019 INNOV 00070

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)
GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca
PRODUCTE

Title: Development and application of ceria nanoparticles in the treatment of hepatocellular carcinoma
OT: Promoure el desnvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Convocatòria d’Indústria del Coneixement 2018, PRODUCTE, modalitat B
Ref.: 2018 PROD 00187

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)
GENCAT - Dept Empresa Coneixement - Secret Univ. i Recerca

↑ Top

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE)

INFRAESTRUCTURAS

Title: Actualización de equipamientos Láser (espectroscopia Raman y evaporación Láser) en plataforma conjunta de Materiales para la Energía
Call: Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (convocatoria 2015)
Ref.: FPIC15-EE-3725

Title: Adquisición de un sistema de detección de Energía Dispersiva de Rayos X de última generación para el microscopio de ultra-alta resolución Magellan 400L
Call: Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico (convocatoria 2018)
Ref.: EQC2018-004582-P

PROGRAMA FEDER EN ICTS 2014-2020

Title: Compra e instalación y puesta a punto de equipamiento y laboratorios de producción y caracterización para complementar las Unidades U2-Producción de Anticuerpos, U4-Biopdeposición y Biodetección, U6- Procesado de Biomatertiales y U8 micro, nanotecnología.
Call: Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020
Ref.: FICTS-1420-27
Web: https://www.nanbiosis.es/european-regional-development-fund/

JÓVENES INVESTIGADORES

Title: Electromecánica de Superfícies Avanzada
Call: Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal 2015
Ref.: FIS2015-73932-JIN

Title: Expanding Ferroelectric Photovoltaics Conventional Palyground
Call: Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal 2015
Ref.: ENE2015-74275-JIN

RAMÓN Y CAJAL

Call: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2015
Ref.: RYC-2016-19344

PROYECTOS I+D

Title: Paredes de dominio, interfases y dominios de antifase en Antiferroléctricos (PHABADA)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2016
Ref.: MAT2016-77100-C2-1-P

Title: Modificación de la propagación de fonones y del acoplamiento de fonones y fotones por efectos de superficie y de interfase (SIP)
Call: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i- 2018
Ref.: PGC2018-101743-B-I00

Title: Dispositivos optomecánicos basados en materiales activos y autoensamblados (SMOOTH)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad- 2018
Ref.: RTI2018-093921-A-C44

RETOS COLABORACIÓN

Title: Métodos rápidos de análisis de péptidos inmunogénicos alimentcicios en orina
Call: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: RTC-2016-5452-1

Title: Desarrollo de Inmunorreactivos y biosensOres para el aNálisIs de trazadoreS en yacimientOs PetrolíferoS (DIONISOS)
Financial support: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovacion Orientada a los Retos de la Sociedad, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016)
Ref.: RTC-2017-6222-5
Participating Institutions: CEPSA S.L. (coordinator), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ICN2 (IP: Prof. Laura M. Lechuga)
Period: 01/09/2018- 30/06/2021

RETOS INVESTIGACIÓN

Title: Point-of-care Nanoplasmonic Platforms for Novel High-Value Diagnostics and Therapy Follow-Up
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: TEC2016-78515-R

Title: Heterostructuras Basadas en Materiales Bidimensionales para Dispositivos de Electrónica Avanzada
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-75952-R

Title: Nanomateriales magneto-fotónicos multifuncionales para aplicaciones biomédicas: fabricación top-down, bottom-up e híbridas
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-77391-R

Title: Nanoestructuras Moleculares Funcionales para Dispositivos Optoelectrónicos: Hacia dispositivos de 3 terminales
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-78293-C6-2-R

Title: Nanomateriales para celdas solares tipo perovskita de alta eficiencia y estabilidad
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: ENE2016-79282-C5-2-R

Title: Tecnologías basadas en materiales bidimensionales para aplicación en biomedicina
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017
Ref.: FIS2017-85787-R

Title: Nanoscopías Electrónicas Avanzadas para el desarrollo y mejora de nuevas rutas fotoelectrocatalíticas para productos de alto valor
añadido aprovechando la energía solar
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017
Ref.: ENE2017-85087-C3-3-R

European Regional Development Fund (ERDF) MINECO MINCIENCIA

↑ Top

PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2014-2020)

Title: Trans-Pyrenean Node for Scientific Instrumentation (TNSI)
Call: 2ª convocatoria de proyectos POCTEFA 2014-2020
Ref.: EFA194/16
Web: https://tnsi-poctefa.eu/

European Regional Development Fund (ERDF) POCTEFA TNSI

Friday, 15 January 2016

Severo Ochoa Programme

ICN2 Severo Ochoa Award: Nanodevices for Social Challenges

The research developed at ICN2 has a big impact on fields such as life sciences (medicine, health, and environment), energy and information and communication technologies. This is for sure one of the reasons why the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness acknowledged the Institute in 2014 as a Severo Ochoa Excellence Centre. This programme recognises the excellence of the scientific contributions of centers, their potential industrial and social impact and their potential for talent attraction. In the last five years, only 21 research centers have been awarded.

The funding provided by the Severo Ochoa award, one million € per year during four years, will focus in the ICN2 "Nanodevices for Social Challenges" research programme. This award is largely devoted to the recruitment of staff and the procurement of equipment to support the development of research projects.

Cross-Disciplinary Approaches

The ICN2 "Nanodevices for Social Challenges" programme is based on four transversal methodological approaches:

 • Growth and synthesis of nanomaterials
  Expertise in growth of thin films, PLD, CVD, ALD, etc. with a broad range of materials, including graphene, metal and multiple component oxides.
 • Nanofabrication
  Expertise in both bottom-up and top-down fabrication, including self-assembly, nanoparticle synthesis, corrosive etching, supramolecular chemistry, screenprinting, nanoimprint lithography, roll-to-roll lithography on flexible substrates, inkjet printing, and rapid prototyping.
 • Characterisation and metrology
  World-class expertise in a very broad range of characterization techniques, some of them developed by ICN2 researchers. Experience in nanometrology includes two patent applications, and the plan to establish a dedicated industrial Nanometrology centre with private partners.
 • Theory and simulation
  Expertise includes pioneering developments of tools for atomistic simulations of matter, including electronic and thermal processes in nanodevices, and the structure and properties of nanomaterials.

Research Areas

The Severo Ochoa research programme will produce specific applications and devices which are able to reach the market, providing new solutions to major social challenges in the following areas:

 • Biosystems
  Expertise in optical and electrochemical biosensing, biofunctionalised inorganic nanoparticles, supramolecular chemistry, water-surface interactions and characterisation. Related activities include EU projects in point-of-care devices and biosensors, ERC in nanomaterials for diagnostics & therapy, commercialisation with numerous licensed patents and two spin-off companies (biosensing and drug delivery).
 • Energy
  Expertise in materials, capacitors and energy transfer, phononics and photonics, photovoltaics, piezoelectrics, nanofabrication of flexible substrates and thin-film materials, spectroscopy and characterisation, leadership positions in EU projects and platforms (Graphene Flagship, Photonics platform, ERC in piezoelectrics), collaborative prototyping with industry in next generation photovoltaics, roll-to-roll lithography, and inks for active layers.
 • Information technology and telecommunications
  Expertise in materials, spintronics, magnetism, graphene, topological isolators, photonics, phononics and heat transfer, nanodevice fabrication and characterisation.

In 2009, the EU identified KETs for their potential impact in strengthening Europe's industrial and innovation capacity. Six KETs were highlighted as key for European sustainable growth: Nanotechnology; Micro- and Nano-electronics; Advanced Materials; Photonics; Industrial Biotechnology; and, Advanced Manufacturing. In this context the relevance of the ICN2 "Nanodevices for Social Challenges" programme is evident, as it involves virtually all the six KETs.

Beyond research

In addition to the scientific cross-disciplinary goals, ICN2 will carry out a comprehensive recruiting and training programme aimed at attracting and developing the professional careers of talented senior and junior researchers associated with the Severo Ochoa Programme (PhD programme; Postdoctoral programme; Visitors programme; ICN2- User Programme Training; Academia Intern Programme; and workshops and seminars). It also includes other ambitious actions such as the creation of a specific Gender Action Plan and international knowledge dissemination and outreach activities.

An external Scientific and Industrial Advisory Committee (SIAC), appointed by the Director with the advice of the ICN2 Scientific Advisory Board, advises on strategic directions and the progress of the project. The work plan is divided into seven work packages, one per Application Area and Cross-Disciplinary Activity. Overall management is carried out by the Project Management Committee, which is formed by one representative of each WP, plus two additional members to follow up dissemination and technology transfer activities.

The Severo Ochoa Community

This award is the highest recognition of centers of excellence in Spain, and it is granted after international scientific committees carry out a rigorous evaluation of project proposals submitted by Spanish research centres.

The following institutes have received the Severo Ochoa Excellence award: